דף הבית מכירות רגילות מכירות קבוצתיות מבצעים לוהטים הרשמה / עדכון צור קשר
  שלום, אורח ...   תיק לקוח   סל קניות חיפוש באתר  
 
 תקנון

כללי

אתר האינטרנט "Tv-4-You" (להלן:"האתר") פותח ומופעל ע"י חברת "Tv-4-You". משמש כאתר קניות אולטימטיבי המציע ללקוחותיו מנגנון הרשמה,רכישה וקשר אישי למגוון נרחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.  
א.      בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשמע.
ב.      "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר.
ג.        הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר ,ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "Tv-4-You" (להלן:"החברה"), עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון וכי הבנת אותו על כל סעיפיו ואת תוכנו וכי הנך רוכש באתר הזה מרצונך הטוב והחופשי.
ד.       גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירותים המוצעים למכירה בו ,מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
אודות המכירות
1. האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן:"מוצרים") ושירותים שונים באמצעות האתר בדרך מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים ,היבואנים והקמעונאים העובדים בישראל.
2. בעלי החנויות ובתי העסק ,ומפעיליהם (להלן:"בעלי החנויות") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.  
תנאי ההשתתפות
3. רשאי לבצע פעולה כלשהי באתר , כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברות המאוגדות כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות ) אשר מחזיק ברשותו כרטיס אשראי תקף ,משל אחת החברות המצוינות לעיל- ישראכרט, ויזה כ.א.ל ויזה לאומי, ויזה אלפא, מאסטר קארד. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ישמרו ברשות חב' "Tv-4-You".
אין אנו בחברתינו עובדים עם כרטיסים מסוג  דיינרס ואמריקן אקספרס, עמכם הסליחה.
הכרטיס הינו תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה ,אשר הונפק בישראל על ידי אחת מהחברות המצוינות בסעיף זה דלעיל ואשר הינו בעל דואר אלקטרוני ברשת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
תנאי העסקה לפריטים המופיעים במחירון זה בלבד וכדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן:"הזמנתך"), חשוב כי המוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ו/או יבואני ו/או קמעונאי המוצרים .וכי למרות שאנו עושים כל לעיל בידינו וכמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי ,הרי שלעיתים מוצרים המוצגים אזלו מהמלאי.
המוצרים המוצעים למכירה
4.
א. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים (למעט במקרים בהם צוין אחרת) מסוג א' וזכאים ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים.
·       התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
·       האחריות הבלעדית למוצרים המופיעים באתר ,איכותם וטיבם חלה על היבואנים /יצרנים בכפוף לתעודת האחריות הצמודה לכל מוצר.
·       ניתן למצוא באתר מפרט תכונות של רוב המוצרים המוצעים למכירה.
·       המחירים המופיעים כמחירי מחירון של המוצרים ,משקפים את מחירי השוק של המוצרים.
·       חברת "Tv-4-You" אינה אחראית לנכונותם של מחירים אלו. בדוק את מחירי המוצרים, טרם רכישתם באתר.
·       תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק. היה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה ,לא תהיה חברת "Tv-4-You" מחוייבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות נשוא עניין זה, בכפוף לכך שחברת "Tv-4-You" תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.
·       במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר ,במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה חברת "Tv-4-You" רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
במידה ובוטלה העסקה בכפוף לסעיף זה דלעיל ,תשיב חברת "Tv-4-You" לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

ב. לתשומת ליבכם שימו לב כי לא מובטח קיומו של המלאי .
"Tv-4-You" עושה כמיטב יכולתה על מנת שבמלאי החברה או לספקי המוצרים יהיה מלאי מתאים, על מנת להיענות להזמנתך ללא כל שינוי.
ואולם, לאור חוסרי מלאי בחברה או לספקים - שאינם בשליטתה של  "Tv-4-You"- עלול להיווצר מצב ולפיו המוצר שרכשת לא יסופק לך על פי הזמנתך.
בכל מקרה שיתברר כי אזל במלאי החברה או לספקים,  אז הזמנתך תבוטל ללא חיוב מיד לאחר שיתברר כי המוצר שהוזמן אינו במלאי. הודעה בגין ביטול ההזמנה תשלח אליך במייל. כרטיס האשראי שלך לא יחוייב טרם המשלוח בפועל של המוצר או (במקרה הרלוונטי) לאחר שתישלח אליך הזמנה לאסוף את המוצר במחסני החברה או הספק.במידה ובטעות כרטיס האשראי יחוייב למרות שיש חוסר במלאי, הכרטיס יזוכה במהירות האפשרית.

ביצוע ההזמנה
5. אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את התשלום ,לא נוכל לספק לך את הזמנתך.
במקרה זהנשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
פרטי הלקוח
6. בעת בצוע הפעולה באתר יידרש הלקוח להזין ,על פי ההוראות שיקבל את פרטיו, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,"Tv-4-You" שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
7. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 – והינה אסורה מכל וכל. "Tv-4-You" שומרת על זכותה לבטל על פי שיקולי דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר ,שנתגלתה ו/או שנחשדה, כנסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות ,לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת Tv-4-You.
 המוצרים המוצעים באתר
8. "Tv-4-You" תציע באתר מוצרים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון מעת לעת.
9. לחב' "Tv-4-You" הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים וכן לקבוע כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
תשלום
10. חיוב לקוח בפריט אותו רכש באמצעות כרטיס אשראי יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.
11. במקרה של פיגור מכל סיבה שהיא בתשלום, ישלם הלקוח ריבית בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ לגבי יתרות בחשבונות מסוג חש"ק.
 האחריות הבלעדית
12.        
א.   האחריות הבלעדית של המוצרים שנרכשו באתר, לטיבם, איכותם וכל פרט הנוגע למוצרים ,תחול על היצרנים, יבואנים ומפיצים. המבצעים פעולות באתר מצהירים ,כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
ב.   חב' "Tv-4-You" מתחייבת לספק ללקוח כל מוצר שעבורו חייבה ,או לזכות כל מוצר שחוייב ושלא ניתן היה לספקו מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לגרוע בכל האמור דלעיל.
 ביטול
13.
א.    א. זכותו של הלקוח לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב ,תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה בכל מקרה של ביטול רכישה בקנייה הרגילה יחויב חשבונו של המבטל את הרכישה בדמי ביטול בגובה 5% משווי הרכישה ובתוספת עלויות דמי טיפול ומשלוח.ככתוב בחוק, הביטול יתאפשר במידה והמוצר מצוי באריזתו המקורית סגורה ולא נעשה בו כל שימוש.
ב.   ב. במוצרים בהם המשלוח "חינם" במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי משלוח משוערכים בסך ₪39 . דמי המשלוח הנקובים הועברו על ידי האתר לחברות הובלה חיצוניות.
ג. מוצר או תוכנה שיוזמן במיוחד ללקוח ייחוייב הלקוח בתוספת של 50 ש"ח עקב הביטול.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
דעו: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, הפעלה או נפתחו, אלא באישור מראש ע"י החברה.
תנאים נוספים
14. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי הלקוח ,יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד נתונים של חברת "Tv-4-You".
15. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של חברת Tv4You  המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
16. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים מכל סוג שהוא ,באופן מלא ו/או חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו , ו/או אם יפגעו , תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך רכישה ,על צורותיו השונות ו/או בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית חב' "Tv-4-You" להודיע על ביטול הרכישה ,כולה או חלקה בהתאמה, הכל על פי שיקול דעתה.
17. במידה ותחול טעות בהדפסה , בתיאור המוצר ו/או השירות ,במחירו בתנאי התשלום , בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהלקוח רשאית חב' "Tv-4-You" לבטל את הרכישה הספציפית.
18. חב' "Tv-4-You" הקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות הלקוחות.
19. הלקוח מצהיר בזאת ,כי לא תהינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי "Tv-4-You" ובלבד שחב' "Tv-4-You" אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות כאמור.
20. הלקוח מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן הסכמתו לכך. ובמידה והלקוח יבקש ששיגור הדואר האלקטרוני אליו יפסק, עליו לשלוח דואר אלקטרוני עם הבקשה לכתובת serve@tv4you.co.il מבעוד מועד לחב' "Tv-4-You".
21. חב' "Tv-4-You שומרת על זכותה לשנות את ההוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הלקוח.
22. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הלקוחות ואת חב' "Tv-4-You".
23. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין חב' "Tv-4-You" לבין הלקוח תהיה בבית המשפט המוסמך על פי דיני ישראל באיזור אשדוד בלבד.
24. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
25.
א.
זמן הספקת המוצר הוא מרגע קבלת אישור מחברת האשראי  ועד לזמן  משלוח ע"י החברה  זמן המשלוח אינו כולל את זמן שהות המוצר בחברת דואר ישראל או בחברת השליחים.
ב. כלל מכשירי הניווט אשר יוזמנו עם תוכנה לניווט כבישים (מפות נוספות) או תוכנת שטח (בנוסף למפורסם עם המכשיר) זמן ההספקה המקסימאלי יכול להגיע עד ל-14 ימי עסקים עקב כך שזו הזמנה מיוחדת ללקוח מחברת היבואן ולא מוצר "מדף" הזמין במלאי החברה.
26.המתנות והמחירים באתר משתנים מעט לעט ללא שום הודעה מוקדמת, הלקוח בזמן רכישה\הזמנה יקבל את המתנה אשר מוצעת באותו הזמן.ולא מתנה עתידית או שפג תוקפה.
 
ט.ל.ח 
בברכת קנייה מהנה,
צוות האתר  ומנהל האתר "Tv-4-You".
          

קטגוריות מוצרים

חדשות

אתר מאובטחכללי

אתר האינטרנט "Tv-4-You" (להלן:"האתר") פותח ומופעל ע"י חברת "Tv-4-You". משמש כאתר קניות אולטימטיבי המציע ללקוחותיו מנגנון הרשמה,רכישה וקשר אישי למגוון נרחב של מוצרים ושירותים מאת מיטב היצרנים והמשווקים במחירים אטרקטיביים ובתנאים מיוחדים.  
א.      בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשמע.
ב.      "פעולה באתר" משמעה - כל פעולה לשם רכישת המוצרים המוצעים למכירה באתר.
ג.        הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר ,ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין "Tv-4-You" (להלן:"החברה"), עקב כך, הנך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון וכי הבנת אותו על כל סעיפיו ואת תוכנו וכי הנך רוכש באתר הזה מרצונך הטוב והחופשי.
ד.       גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירותים המוצעים למכירה בו ,מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
אודות המכירות
1. האתר משמש כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן:"מוצרים") ושירותים שונים באמצעות האתר בדרך מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים ממיטב היצרנים ,היבואנים והקמעונאים העובדים בישראל.
2. בעלי החנויות ובתי העסק ,ומפעיליהם (להלן:"בעלי החנויות") מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.  
תנאי ההשתתפות
3. רשאי לבצע פעולה כלשהי באתר , כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברות המאוגדות כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות ) אשר מחזיק ברשותו כרטיס אשראי תקף ,משל אחת החברות המצוינות לעיל- ישראכרט, ויזה כ.א.ל ויזה לאומי, ויזה אלפא, מאסטר קארד. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ישמרו ברשות חב' "Tv-4-You".
אין אנו בחברתינו עובדים עם כרטיסים מסוג  דיינרס ואמריקן אקספרס, עמכם הסליחה.
הכרטיס הינו תקף ביום הצעת הרכישה ועד למילוי אחר כל תנאי הרכישה וסילוק מלוא מחירה ,אשר הונפק בישראל על ידי אחת מהחברות המצוינות בסעיף זה דלעיל ואשר הינו בעל דואר אלקטרוני ברשת.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו אישור של חברת האשראי אשר באמצעותה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה ,לעסקת הרכישה שעליה התחייב.
תנאי העסקה לפריטים המופיעים במחירון זה בלבד וכדי שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן:"הזמנתך"), חשוב כי המוצרים שהזמנת יימצאו במלאי של יצרני ו/או יבואני ו/או קמעונאי המוצרים .וכי למרות שאנו עושים כל לעיל בידינו וכמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים יימצאו במלאי ,הרי שלעיתים מוצרים המוצגים אזלו מהמלאי.
המוצרים המוצעים למכירה
4.
א. כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם חדשים (למעט במקרים בהם צוין אחרת) מסוג א' וזכאים ונהנים מכל תנאי האחריות והשירות המקובלים.
·       התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
·       האחריות הבלעדית למוצרים המופיעים באתר ,איכותם וטיבם חלה על היבואנים /יצרנים בכפוף לתעודת האחריות הצמודה לכל מוצר.
·       ניתן למצוא באתר מפרט תכונות של רוב המוצרים המוצעים למכירה.
·       המחירים המופיעים כמחירי מחירון של המוצרים ,משקפים את מחירי השוק של המוצרים.
·       חברת "Tv-4-You" אינה אחראית לנכונותם של מחירים אלו. בדוק את מחירי המוצרים, טרם רכישתם באתר.
·       תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי החברה ו/או במלאי הספק. היה ולא צויין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מן האתר עד למועד ביצוע הרכישה ,לא תהיה חברת "Tv-4-You" מחוייבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיינה כל טענות ו/או תביעות נשוא עניין זה, בכפוף לכך שחברת "Tv-4-You" תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה.
·       במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר ,במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה חברת "Tv-4-You" רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.
במידה ובוטלה העסקה בכפוף לסעיף זה דלעיל ,תשיב חברת "Tv-4-You" לרוכש את מלוא התמורה ששילם (אם שילם) או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

ב. לתשומת ליבכם שימו לב כי לא מובטח קיומו של המלאי .
"Tv-4-You" עושה כמיטב יכולתה על מנת שבמלאי החברה או לספקי המוצרים יהיה מלאי מתאים, על מנת להיענות להזמנתך ללא כל שינוי.
ואולם, לאור חוסרי מלאי בחברה או לספקים - שאינם בשליטתה של  "Tv-4-You"- עלול להיווצר מצב ולפיו המוצר שרכשת לא יסופק לך על פי הזמנתך.
בכל מקרה שיתברר כי אזל במלאי החברה או לספקים,  אז הזמנתך תבוטל ללא חיוב מיד לאחר שיתברר כי המוצר שהוזמן אינו במלאי. הודעה בגין ביטול ההזמנה תשלח אליך במייל. כרטיס האשראי שלך לא יחוייב טרם המשלוח בפועל של המוצר או (במקרה הרלוונטי) לאחר שתישלח אליך הזמנה לאסוף את המוצר במחסני החברה או הספק.במידה ובטעות כרטיס האשראי יחוייב למרות שיש חוסר במלאי, הכרטיס יזוכה במהירות האפשרית.

ביצוע ההזמנה
5. אם חברת כרטיסי האשראי לא אישרה את התשלום ,לא נוכל לספק לך את הזמנתך.
במקרה זהנשלח אליך הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני, ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.
פרטי הלקוח
6. בעת בצוע הפעולה באתר יידרש הלקוח להזין ,על פי ההוראות שיקבל את פרטיו, בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות של לקוח בעת הקלדת נתוני הפעולה באתר, לרבות פרטיו האישיים והמזהים של הלקוח.
מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,"Tv-4-You" שומרת על זכותה לבטל כל הוראה כאמור.
7. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז 1977 – והינה אסורה מכל וכל. "Tv-4-You" שומרת על זכותה לבטל על פי שיקולי דעתה הבלעדי, כל פעולה באתר ,שנתגלתה ו/או שנחשדה, כנסיון להונות וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד לקוח המבצע פעולות אסורות ,לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לחברת Tv-4-You.
 המוצרים המוצעים באתר
8. "Tv-4-You" תציע באתר מוצרים על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכמויות כפי שתמצא לנכון מעת לעת.
9. לחב' "Tv-4-You" הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים וכן לקבוע כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
תשלום
10. חיוב לקוח בפריט אותו רכש באמצעות כרטיס אשראי יתבצע לאחר קבלת האישור מחברת האשראי.
11. במקרה של פיגור מכל סיבה שהיא בתשלום, ישלם הלקוח ריבית בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ לגבי יתרות בחשבונות מסוג חש"ק.
 האחריות הבלעדית
12.        
א.   האחריות הבלעדית של המוצרים שנרכשו באתר, לטיבם, איכותם וכל פרט הנוגע למוצרים ,תחול על היצרנים, יבואנים ומפיצים. המבצעים פעולות באתר מצהירים ,כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
ב.   חב' "Tv-4-You" מתחייבת לספק ללקוח כל מוצר שעבורו חייבה ,או לזכות כל מוצר שחוייב ושלא ניתן היה לספקו מכל סיבה שהיא וזאת מבלי לגרוע בכל האמור דלעיל.
 ביטול
13.
א.    א. זכותו של הלקוח לבטל את הרכישה על ידי הודעה בכתב ,תוך ארבעה עשר ימים ממועד הרכישה בכל מקרה של ביטול רכישה בקנייה הרגילה יחויב חשבונו של המבטל את הרכישה בדמי ביטול בגובה 5% משווי הרכישה ובתוספת עלויות דמי טיפול ומשלוח.ככתוב בחוק, הביטול יתאפשר במידה והמוצר מצוי באריזתו המקורית סגורה ולא נעשה בו כל שימוש.
ב.   ב. במוצרים בהם המשלוח "חינם" במקרה של ביטול עסקה יחויב הלקוח בדמי משלוח משוערכים בסך ₪39 . דמי המשלוח הנקובים הועברו על ידי האתר לחברות הובלה חיצוניות.
ג. מוצר או תוכנה שיוזמן במיוחד ללקוח ייחוייב הלקוח בתוספת של 50 ש"ח עקב הביטול.
יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב לבעל החנות באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
דעו: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, הפעלה או נפתחו, אלא באישור מראש ע"י החברה.
תנאים נוספים
14. פרטי הפעולה באתר לרבות פרטי הלקוח ,יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן מסוג SSL למחשב עיבוד נתונים של חברת "Tv-4-You".
15. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של חברת Tv4You  המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר, יהוו ראיה לנכונות האמור בהן.
16. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים מכל סוג שהוא ,באופן מלא ו/או חלקי ו/או בכל דרך שהיא ו/או את אספקת המוצרים ו/או השירותים במועדים שנקבעו , ו/או אם יפגעו , תקלות במחשוב ו/או במערכות הטלפון ו/או בכל גורם תקשורת אחר ו/או מחמת חדירה בלתי חוקית באתר ו/או מעומס גולשים באתר ו/או בשל "וירוס" יהיו שיבושים באתר ו/או בהשלמת תהליך רכישה ,על צורותיו השונות ו/או בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או יפגע תהליך הרכישה, רשאית חב' "Tv-4-You" להודיע על ביטול הרכישה ,כולה או חלקה בהתאמה, הכל על פי שיקול דעתה.
17. במידה ותחול טעות בהדפסה , בתיאור המוצר ו/או השירות ,במחירו בתנאי התשלום , בתמונת המוצר ו/או השירות ו/או בכל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהלקוח רשאית חב' "Tv-4-You" לבטל את הרכישה הספציפית.
18. חב' "Tv-4-You" הקדישה משאבים ונוקטת באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות הלקוחות.
19. הלקוח מצהיר בזאת ,כי לא תהינה כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי "Tv-4-You" ובלבד שחב' "Tv-4-You" אכן נקטה באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות כאמור.
20. הלקוח מאשר בזה, כי ידוע לו שפרסומים שונים ישוגרו לתא הדואר שלו והוא נותן הסכמתו לכך. ובמידה והלקוח יבקש ששיגור הדואר האלקטרוני אליו יפסק, עליו לשלוח דואר אלקטרוני עם הבקשה לכתובת serve@tv4you.co.il מבעוד מועד לחב' "Tv-4-You".
21. חב' "Tv-4-You שומרת על זכותה לשנות את ההוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הלקוח.
22. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הלקוחות ואת חב' "Tv-4-You".
23. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מחלוקת שתתגלה בין חב' "Tv-4-You" לבין הלקוח תהיה בבית המשפט המוסמך על פי דיני ישראל באיזור אשדוד בלבד.
24. במקרים חריגים ייתכנו שינויים במקומות שנבחרו.
25.
א.
זמן הספקת המוצר הוא מרגע קבלת אישור מחברת האשראי  ועד לזמן  משלוח ע"י החברה  זמן המשלוח אינו כולל את זמן שהות המוצר בחברת דואר ישראל או בחברת השליחים.
ב. כלל מכשירי הניווט אשר יוזמנו עם תוכנה לניווט כבישים (מפות נוספות) או תוכנת שטח (בנוסף למפורסם עם המכשיר) זמן ההספקה המקסימאלי יכול להגיע עד ל-14 ימי עסקים עקב כך שזו הזמנה מיוחדת ללקוח מחברת היבואן ולא מוצר "מדף" הזמין במלאי החברה.
26.המתנות והמחירים באתר משתנים מעט לעט ללא שום הודעה מוקדמת, הלקוח בזמן רכישה\הזמנה יקבל את המתנה אשר מוצעת באותו הזמן.ולא מתנה עתידית או שפג תוקפה.
 
ט.ל.ח 
בברכת קנייה מהנה,
צוות האתר  ומנהל האתר "Tv-4-You".
         
החשבון שלי מפת האתר אתרים מומלצים ראשי
  נבנה ע"י לוגייט טכנולוגיות אחסון אתרים חנות וירטואלית